Profil działalności

Kancelaria oferuje pomoc prawną w postaci:

 • konsultacji prawnych,
 • sporządzania projektów umów,
 • sporządzania opinii prawnych do umów,
 • przygotowywania pism procesowych,
 • przygotowywania pism w postępowaniu administracyjnym,
 • reprezentowania przed sądami i organami administracji,
 • reprezentowania w negocjacjach,
 • windykacji należności,
 • prowadzeniu rozmów ugodowych.

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych

Doświadczenie

Radca prawny dr Marcin Krzemiński

Praktyka

W latach 2002-2005 odbyłem aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim złożonym w 2005 roku przed sędziami Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz okręgowych. W tym samym roku uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zostałem przyjęty w poczet członków tej Izby i uzyskałem prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Pracowałem jako prawnik między innymi w Wydawnictwie Prawniczym LexisNexis, uczestniczyłem w przygotowaniu polskiej wersji językowej tłumaczenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu realizowanym na zlecenie Rządu Polskiego. Byłem prawnikiem odpowiedzialnym za nadzór prawny i legislację w Urzędzie Miasta Krakowa. Następnie pracowałem jako radca prawny w ComArch S.A. obsługując grupę kapitałową spółek z zakresu tzw. nowych technologii oraz spółkę MKS Cracovia S.S.A. Obecnie prowadzę indywidualną kancelarię radcowską, specjalizując się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy. Współpracuję przy tym ściśle jedną z dużych krakowskich kancelarii adwokackich.

Posiadam doświadczenie w reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, organami administracji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjny, jak i przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wykształcenie

Ukończyłem studia magisterskie i doktoranckie oraz obroniłem rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.
W czasie studiów angażowałem się w ruch naukowy, byłem Przewodniczącym Sekcji Prawa Konstytucyjnego, a w latach 1999-2001 pełniłem przez dwie kadencje funkcję Prezesa TBSP UJ. W roku 2000/2001 studiowałem we Francji na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Awinionie. Jestem dwukrotnym stypendystą Rządu Francuskiego (staże naukowe na Uniwersytecie w Nantes w 2005 r. i na Uniwersytecie w Orleanie w 2006r.). Prowadziłem także zajęcia dydaktyczne ze studentami na WPiA UJ. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i autorem publikacji naukowych z zakresu prawa oraz współautorem podręczników.

Więcej: na stronie Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ

radcaradca

Zanim przejdziesz do cennika …

 Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo w formie umowy z Klientem i zależy od nakładu pracy przy realizacji zlecenia oraz stopnia skomplikowania sprawy. Umowa ta określa z góry całkowitą kwotę wynagrodzenia. Zapytaj o wycene…

Cennik

Stawki minimalne określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Przykładowo, zgodnie z tym rozporządzeniem, stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
 • powyżej 200.000 zł do 2.000.000 – 10.800 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 – 15.000 zł;
 • powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.

Koszt jednorazowej porady prawnej (do 20 min.) wynosi od 100 zł netto.

Jeżeli nie jest możliwe wstępne ustalenie nakładu pracy, kancelaria proponuje rozliczenie wg stawek godzinowych, czyli według ilości czasu poświęconego realizacji zlecenia.

W przypadku klientów stałych, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia jako abonamentowego, np. płatnego miesięcznie abonamentu za stałą obsługę firmy.

Opłaty pobierane są z góry lub w ratach i powiększane są o 23% VAT oraz o zaliczki na wydatki w postaci opłat sądowych oraz skarbowych. Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia za tzw.

poradę negatywną, czyli w wypadku, gdy już na wstępie okaże się, że w sprawie nic się nie da zdziałać.


Kancelaria pomaga osobom niezamożnym uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych.

Często zadawane pytania – FAQ

Radca prawny jest prawnikiem wykonującym zawód zaufania publicznego, polegający na świadczeniu pomocy prawnej. Zawody radcy i adwokata coraz bardziej się do siebie upodabniają i zmierzają ku unifikacji. Praktycznie doniosła różnica jest jedna: w przeciwieństwie do radcy prawnego, adwokat nie może wykonywać swojego zawodu w ramach stosunku pracy. We wszystkich kategoriach spraw (cywilne, rodzinne, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, karne, wykroczeniowe, administracyjne i sądowoadministracyjne) przedstawiciele obu zawodów mają jednakowe uprawnienia. W sądzie radcowie noszą togi z niebieskimi elementami, natomiast adwokaci – z zielonymi.

Nie ma takiej potrzeby w przypadku opracowywania projektów umów czy opinii prawnych – wystarczą kopie lub skany. Na pewno oryginału wymaga pełnomocnictwo. Także w przypadku dokumentów składanych do sądu lub organów administracji muszą być one złożone lub nadesłane do Kancelarii w oryginalne, przy czym po ich skopiowaniu i poświadczeniu zgodności z oryginałem przez radcę, mogą być w każdej chwili zwrócone, jeśli tylko Klient wyrazi taką wolę.

Dopuszczalna jest taka umowa, w której przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie (honorarium) za pomyślny wynik sprawy. Kodeks Etyki Radcy Prawnego wprost zakazuje zawierania umów, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie (honorarium) za jej prowadzenie jedynie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku (pactum de quota litis, success fee, risk fee).

Tak. Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy rodzinne, w tym o rozwód i o alimenty. Od dnia 10 września 2005 r. radca prawny może być także pełnomocnikiem w sprawach rodzinnych.

Istnieje taka możliwość. Kancelaria w kontakcie z Klientami używa m.in. formy poczty elektronicznej. Nie ma żadnych przeszkód, aby założenia projektowanej umowy, umowa do zaopiniowania czy inne materiały były przesłane w tej formie, pod postacią tekstu lub skanu. Jednakże w przypadku spraw sądowych zazwyczaj wskazane jest przynajmniej jedno osobiste spotkanie celem wyjaśnienia stanu faktycznego i przygotowania sprawy jak również podpisania pełnomocnictwa.

Kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy spoza Krakowa. Jednakże w tym przypadku Klient zobowiązany jest pokryć koszty podróży i inne niezbędne wydatki.

Kontakt

radca@radca.krakow.pl

+48 609-099-280 (tel)

+48 12 39 77 695 (fax)

mBank S.A., nr rachunku: 73 1140 2004 0000 3702 4922 9051

ul. Topolowa 30, 31-506 Kraków

 • Spotkania – po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu.
 • Wpis na listę radców prawnych: KR-1345 (do 31.12.2012 r.: Kr/Kr/1587)
 • NIP:678-258-87-36
 • REGON:120224962